Český jazyk GYM

  Čeština je krásná řeč. Ona má obrovskou plejádu slov pro obyčejný věci. Třeba kulaťoučké jablíčko. To neřeknete jinou řečí. Angličan musí říct “a litte round apple“, malé kulaté jablko…. Tomu přece chybí barva i vůně.                                                                                             Jan Werich

ČJ - Nižší gymnázium

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Hlavním cílem je čtení s porozuměním, rozvoj čtenářské gramotnosti, která je důležitá pro získávání a předávání informací a k vyjádření pocitů, prožitků a ke sdělování názorů. Dovednosti získané v českém jazyce jsou nutné pro kvalitní jazykové vzdělání, ale i pro kvalitní osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání.

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek – Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek prolíná.

Český jazyk učí žáky vnímat a chápat různá jazyková sdělení, využívat základy studijního čtení, formulovat hlavní myšlenky textu, dorozumívat se kultivovaně, výstižně, užívat jazykové prostředky vhodné pro danou komunikační situaci. Žáci se naučí využívat jazykové příručky.

V písemném projevu si postupně upevňují znalosti pravopisné. V souvislosti s důrazem kladeným na komunikaci využívají poznatků z zvukové stránky jazyka. Literární výchova seznámí žáky s hlavními vývojovými obdobími naší i světové literatury, jejich hlavními představiteli, s literárními druhy a žánry. Podněcuje k tvořivé činnosti s literárním textem, k vytváření vlastních textů.Vede žáky k rozvíjení jejich čtenářských návyků.

Vyučovací předmět má tuto časovou dotaci:

 • prima – 5 hodin týdně
 • sekunda – 5 hodin týdně
 • tercie – 4 hodiny týdně
 • kvarta – 4 hodiny týdně

Jedna hodina týdně v každém ročníku probíhá ve třídě dělené na dvě skupiny. Výuka je organizována převážně ve třídách. Je pravidelně doplňována návštěvou knihovny, divadelních a filmových představení.Žáci se zapojují do literárních soutěží zaměřených na tvůrčí psaní i do recitačních soutěží. Ke zveřejňování vlastní tvorby využívají školní časopis.

ČJ - Vyšší gymnázium

Vyučování českému jazyku na gymnáziu vede žáky k dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka, k rozšíření mluveného a psaného vyjadřování, přispívá svým zaměřením i svým obsahem k vytváření citlivého osobního vztahu k jazyku jako důležité složce národní kultury, k poznávání bohatého rozvoje současného jazyka a jeho spojení s dějinami národa, vychovává žáky k vlastenectví, humanitě a demokracii.

Jádrem vyučování českému jazyku je aktivní rozvoj vyjadřování žáků, který je založen na častém stylizačním výcviku projevu, opírá se o nezbytné stylizační poznatky a obecnější poznání systému jazyka.

Cíle vyučovacího předmětu český jazyk a literatura lze dosáhnout při těsném propojení jeho jazykové a literární složky. V cíli jazykového vyučování se zdůrazňuje komunikativní funkce jazyka. Jazykové vyučování plní úlohu integračního činitele všech učebních předmětů gymnázia.Úkolem jazykového vyučování na gymnáziu je:

 • prohloubit v souhrnném přehledu znalosti českého pravopisu se zřetelem k jejich zdokonalení a upevnění,
 • vést žáky k hlubšímu pochopení tvaroslovného systému a vývojových tendencí současné české morfologie a tím přispět k rozvoji jejich jazykového povědomí po stránce gramatické a stylové,
 • zvyšovat jazykovou kulturu žáků na základě poznání zvukových prostředků a ortoepických norem jazyka, zákonitostí tvoření slov a stylového rozvrstvení slovní zásoby i na základě uvědomělého poznání a praktického užívání funkčních stylů,
 • prohloubit poznání české syntaxe uplatněním sémantického a komunikativního zřetele a principu valenční syntaxe při analýze a tvorbě výpovědi a schopnost využívat tohoto po-znání ve vlastní jazykové praxi,
 • rozvíjet schopnosti žáků pozorovat jevy a výstižně je pojmenovávat, vyjadřovat se o od-borné problematice s využitím popisných, výkladových a úvahových postupů,
 • rozvíjet schopnost žáků hodnotit text běžně komunikativní, publicistický i umělecký z hlediska jazykové kultury,
 • naučit žáky samostatně tvořit souvislé mluvené i písemné projevy prostě sdělovací, prakticky odborné, administrativní, publicistické i řečnické a seznámit je s podstatou vyjadřování uměleckého, umožnit talentům uplatnění individuálních slohových prvků,
 • dát žákům praktické základy metody racionálního studia a samostatného sebevzdělávání a vytvořit trvalý návyk používat přitom normativních jazykových příruček i příruček jiných,
 • rozvíjet schopnost diskutovat a vést dialog.

Literatura svým zaměřením a svým obsahem je předmětem všeobecně vzdělávací, s výraznou

funkcí estetickovýchovnou.

Cílem vyučování literatuře je, aby si žáci gymnázia osvojili takové základy literární kultury, které by se staly východiskem jak pro jejich další vzdělávání a sebevzdělávání, tak pro jejich aktivní celoživotní čtenářství. Základním prostředkem realizace tohoto cíle je literární dílo a jeho interpretace.

Obsah učiva literatury tvoří:

 • Soubor vybraných děl a ukázek z české a světové literatury, jež žáci poznávají zejména četbou či poslechem a jež si převážně osvojují jejich interpretací.
 • Systém literárněvědných, tj. literárněteoretických, historických a kritických poznatků potřebných
  • k poznávání a pochopení struktury, významů a funkcí literárního díla, jeho geneze a recepce,
  • k poznávání a pochopení podstaty a funkcí literatury, zákonitostí jejího vývoje a principů literárně estetické komunikace.
 • Systém činností (percepčních, čtenářských, intelektuálních, tvořivých a dalších) potřebných k osvojování literárních uměleckých děl a literárněvědných poznatků.

Vybráno z textu OSNOV PRO ČESKÝ JAZYK A LITERATURU – 1.-4.ročník čtyřletého gymnázia, kvinty až oktávy

Hodinová dotace pro ČJL na Gymnáziu Vyškov

 • první ročník, kvinta: 4 vyučovací hodiny
 • druhý ročník, sexta: 4 vyučovací hodiny
 • třetí ročník, septima: 3 vyučovací hodiny
 • čtvrtý ročník, oktáva: 4 vyučovací hodiny

 

Česky

ČJ - Vyučující

 

Jméno Telefon
PhDr. Vlasta Breburdová 517 326 778
Mgr. Blanka Drábková 517 326 782
PhDr. Alena Hrdinová 517 307 025
Mgr. Jana Kolčářová 517 307 024
PhDr. Radek Mikulka 517 307 024
Mgr. Lada Minářová 517 307 020
Mgr. Jana Plevová 517 307 017
Mgr. Lukáš Tvrďoch 517 326 782

 

ČJ - Učebnice

Nižší stupeň gymnázia

Prima

Studenti používají učebnice vypůjčené ze školy. Jedná se o ucelenou řadu:

 • Český jazyk 6 - nakladatelství Fraus
 • Čítanka 6 - nakladatelství Fraus

Český jazyk 6 - nakladatelství FrausČítanka 6 - nakladatelství Fraus

Sekunda

 • Český jazyk 7 - nakladatelství Fraus
 • Čítanka 7 - nakladatelství Fraus

Český jazyk 7 - nakladatelství FrausČítanka 7 - nakladatelství Fraus

Tercie

 • Český jazyk 8 - nakladatelství Fraus
 • Čítanka 8 - nakladatelství Fraus

Český jazyk 8 - nakladatelství FrausČítanka 8 - nakladatelství Fraus

Kvarta

 • Český jazyk 9 - nakladatelství Fraus
 • Čítanka 9 - nakladatelství Fraus

Český jazyk 9 - nakladatelství FrausČítanka 9 - nakladatelství Fraus

 

Vyšší gymnázium

Studenti si pořizují učebnice na vlastní náklady.

1. ročník a kvinta

čj1r

 

2. ročník a sexta

3. ročník a septima

 Český jazyk pro 3. ročník gymnázií

4. ročník a oktáva

 Český jazyk pro 4. ročník gymnázií

Doporučená literatura

 • Sochrová, Marie: Literatura v kostce pro SŠ.
 • Sochrová, Marie: Čítanka k literatuře v kostce I. II. III. IV.
 • Hánová, Jeřábková: Odmaturuj z literatury I.
 • Havlíčková, Mužíková: Odmaturuj z literatury II.
 • Balajka, Bohuš: Přehledné dějiny literatury I. a II. díl.