Biologie GYM

 

Ať už věříte na zázraky či nikoliv první pozorný pohled na libovolný živý organismus vás přesvědčí o tom, že se před vámi nachází malý zázrak.

prof. RNDr. Arnošt Kotyk, DrSc

BI - Nižší gymnázium

Biologie je jednou z povinných součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Předmět integruje vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a Člověk a svět práce. Obsah učiva je strukturován tak, aby si v průběhu vzdělávání studenti vytvořili ucelenou základní představu o vztazích mezi živou a neživou přírodou, seznámili se s mnohotvárnými formami života na Zemi a naučili se správně chápat spjatost člověka a jeho života s přírodou a jejími zákonitostmi.

Biologie je vyučována jako samostatný předmět s dotací dvou hodin týdně ve všech ročnících. Výuka probíhá v odborné učebně.

V primě se studenti účastní přírodovědného praktika, které je koncipováno jako projektový týden, při kterém se studenti věnují „přírodovědnému výzkumu“ v konkrétní krajině. Své výsledky prezentují na závěrečné konferenci.

V tercii je součástí učebního plánu tématika 1. pomoci a uskutečňuje se projekt První pomoc s Rychlou záchrannou službou Vyškov.

Studenti kvarty se účastní zeměpisně-biologického praktika, jehož nedílnou součástí je geologické studium regionální krajiny a trvale udržitelného života (domácí ekologie).

V tercii a kvartě je výuka rozšířena o nepovinný předmět Teraristika, který rozšiřuje praktické dovednosti studenta. Je zaměřen na chov plazů (hadů, ještěrů a želv).

Tags: 

BI - Vyšší gymnázium

Biologie

jako přírodní věda vede studenty k poznatkům o podstatě života, především jeho rozmanitosti prostřednictvím studia systematiky nebuněčných a buněčných forem života jako jsou viry, bakterie, rostliny, živočichové, houby a samozřejmě také člověk. Studenti se také seznamují se zákonitostmi evoluce. Důraz je kladen na molekulovou a biochemickou podstatu života.

Studenti se též zaměřují na pochopení základních vzájemných vztahů mezi živou a neživou přírodou. V předmětu biologie se snažíme, aby získané poznatky též přispěly k pochopení důležitosti ochrany životního prostředí v každodenním životě člověka.

 • Pro výuku je k dispozici odborná učebna a laboratoř.
 • Ve 2. a 3. ročníku je jedna hodina za dva týdny vyčleněna na laboratorní cvičení.
 • Na předmět navazuje volitelný Seminář z biologie pro 3. a 4. ročník studia.
 • Ve čtvrtém ročníku nabízíme volitelný Blok Biologie, který je zaměřený na buněčnou biologii a genetiku.
 • Během studia se mohou zájemci zapojit do řešení biologické olympiády nebo Středoškolské odborné činnosti.
 • Součástí učebního plánu jsou exkurze – botanická exkurze do botanické zahrady pro 1. ročníky, kde si studenti prohloubí znalosti z biologie rostlin. Ve třetím ročníku je exkurze zaměřená na antropologii a genetiku. 

 

Z předmětu biologie lze skládat maturitní zkoušku. Tuto možnost využívají studenti se zájmem o vysokoškolské studium lékařství (veterinární či humánní), farmacie, zemědělské obory a odborné biologie nejrůznějších oborů na přírodovědeckých fakultách našich univerzit.

 

Tags: 

BI - Vyučující

 

Jméno Telefon
Mgr. Jitka Hrežová 517 307 022
Mgr. František Herman 517 307 033
Mgr. Miloš Holzer 517 326 785
Mgr. Petr Klement 517 326 745
Mgr. Lenka Zádrapová 517 307 022

 

BI - Učebnice

Biologie na nižším gymnáziu

Učebnice jsou koncipovány jako čtyřdílný komplet, který svým obsahem plně pokrývá učivo přírodopisu na ZŠ i v nižších ročnících víceletých gymnázií. Jedná se o bohatě ilustračně a obrazově vybavené tituly, které mají nejen odbornou, ale i estetickou kvalitu.

1. prima

 • Černík a kol.: Přírodopis pro 6. ročník ZŠ - Zoologie a botanika 1

 

2. sekunda

 • Černík a kol.: Přírodopis pro 7. ročník ZŠ - Zoologie a botanika 2

 

3. tercie

 • Černík a kol.: Přírodopis pro 8. ročník ZŠ - Biologie člověka

 

4. kvarta

 • Černík a kol.: Přírodopis pro 9. ročník ZŠ - Geologie a ekologie

 

Biologie na vyšším gymnáziu

Pro 1. – 3. ročník čtyřletého cyklu

Pro kvintu – septimu osmiletého cyklu

Povinná literatura

 • Jan Jelínek, Vladimír Zicháček: Biologie pro gymnázia, Olomouc s.r.o., 2006

 

Doporučená literatura

Pro 1. ročník a kvintu

 • Lubomír Kincl, Miloslav Kincl, Jana Jakrlová: Biologie rostlin, Fortuna 2000
 • Hana Hančová, Marie Vlková: BIOLOGIE I. v kostce, Fragment, 2007

Pro 2. ročník a sextu

 • Jiří Šlágr a kol. Ekologie pro gymnázia, Fortuna, 2003

Pro 3. ročník a septimu

 • Ivan Novotný, Michal Hruška: Biologie člověka pro gymnázia, Fortuna, 2002
 • Pro 4. ročníky v semináři a v bloku biologie
 • Jan Šmarda: Genetika pro gymnázia, Fortuna 2003
 • Eduard Kočárek: Genetika, Scientia 2008
 • ODMATURUJ z biologie, Didaktis 2013