Matematika GYM

Život je jako matematika. Počítáš příklad a na konci zjistíš, že jsi udělal chybu. Chceš ji opravit, ale zvoní.

MA - Nižší gymnázium

Předmět matematika je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě. V primě, sekundě a kvartě pět hodin týdně, v tercii čtyři hodiny týdně. Z této časové dotace se v každém ročníku jedna hodina týdně půlí. V sekundě a tercii si mohou studenti zvolit jednohodinový seminář „aplikace matematiky“.

Matematika má ve všeobecném vzdělání několik funkcí. Největší přínos spočívá v tom, že vytváří prostředky a nástroje, které umožňují správně vysvětlit a pochopit přírodní ale i sociální jevy. Výuka matematiky je v úzké návaznosti s fyzikou, ale i chemií, zeměpisem a biologií. Abstrakcí jednoduchých pojmů odpozorovaných přímo z reálné skutečnosti a jejich další abstrakcí a zobecněním vede studenty k analytickému myšlení a modelovému řešení reálných situací. Jako neméně důležitá by měla být snaha zanechat ve studentech nesmazatelné stopy z hlediska logiky, přesnosti, jasnosti, zdravě kritického uvažování a schopnosti kvantifikace různých jevů. Kromě značné abstrakce a neustálé snahy o zobecnění svých výsledků je pro matematiku charakteristický i její jazyk, který používá jen přesně definovaných pojmů.

Úkolem výuky matematiky je podporovat a rozvíjet schopnosti samostatného, kritického a tvůrčího myšlení. Studentům, kteří se po maturitě rozhodnou pokračovat ve studiu matematiky dává potřebné vědomosti.

MA - Vyšší gymnázium

Matematika má schopnost odrážet a modelovat všechny procesy myšlení a možná všechnu vědu. Přestože vždy byla velmi užitečná, dnes to platí mnohem více než kdy jindy. Je dokonce možno říci, že matematika byla nezbytná pro dobytí přírody člověkem a pro rozvoj celého lidstva tím, že utvářela jeho způsoby myšlení. Sledujeme-li historii lidské zvídavosti a hledání pravdy, pak všude, ať se dostaneme sebehlouběji, vidíme, že lidé matematiku pěstovali, opatrovali a vyučovali ji, aby tím zaručili její předávání dalším generacím. Považovali ji za nejúplnější vyjádření rozumového obrazu vnějšího světa a zároveň za ztvárnění lidské touhy vyzkoušet možnosti vlastních myšlenkových pochodů.

Kac, M.,Ulam, S. M.: Matematika a logika. Praha, SNTL, 1977

V prvním až čtvrtém ročníku čtyřletého gymnázia se vyučuje matematika 4 hodiny týdně, z toho je jedna hodina dělená. Stejná dotace hodin je od kvinty do oktávy. Žáci třetích ročníků a septim, čtvrtého ročníku a oktávy si mohou zvolit dvouhodinový seminář z matematiky. V rámci volitelného bloku ve čtvrtém ročníku a oktávě je možné si zvolit ještě další z předmětů vyučovaných dvě hodiny týdně - Technické kreslení a Užitou matematiku.

MA - Vyučující

 

 

Jméno Telefon
Mgr. Milana Alánová 517 307 021
Mgr. Mária Balátová 517 307 022
RNDr. Jiří Hájek 517 307 021
Mgr. Ivana Kubartová 517 326 780
Mgr. Petr Kudlička 517 326 777
RNDr. Jaroslav Orság 517 307 029
Mgr. Romana Orságová 517 307 020
Mgr. Alena Pluskalová 517 307 020
Mgr. Zuzana Ševčíková 517 326 774
Mgr. Zdeněk Šustek 517 326 777
Mgr. Ivana Voženílková 517 307 031
Mgr. Iva Vybíralová 517 326 780
Mgr. Danuše Wetterová 517 307 022

 

MA - Učebnice

V nižších ročnících osmiletého studia se vyučuje podle řady učebnic nakladatelství Prometheus J. Herman a kol. Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií.

Učebnice jsou zapůjčovány bezplatně.

Prima

M1aM1bM1cM1d

Sekunda

M2aM2bM2cM2d

Tercie

M3aM3bM3cM3dM3e

Kvarta

M4aM4bM4cM4d

Vyšší gymnázium

Ve všech ročnících čtyřletého gymnázia a v kvintě - oktávě osmiletého gymnázia se používají povinně pracovní sešity učebnicové řady Matematika pro střední školy nakladatelství Didaktis, učebnice jsou pouze doporučené. K dispozici jsou všechny klíče k úlohám pracovních sešitů na stránkách Didaktisu

http://www.didaktis.cz/article.asp?nArticleID=242&nDepartmentID=206&nLanguageID=1

 

 

1. ročník a kvinta

Povinná literatura

 • Bušek, Calda: Základní poznatky z matematiky
 • Boček, Charvát: Rovnice a nerovnice
 • Janeček: Výrazy, rovnice a nerovnice - sbírka

Základní poznatky z matematikyRovnice a nerovniceSbírka - janeček

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika, příprava k maturitě a přímacím zkouškám na VŠ
 • Polák: Přehled středoškolské matematiky
 • Polák: Středoškolská matematika v úlohách I., II.

Sbírka příkladůPolák 1Polák 1 sbírkaPolák 2 sbírka

2. ročník a sexta

Povinná literatura

 • Pomykalová: Planimetrie
 • Odvárko: Funkce
 • Sbírka: Funkce
 • Odvárko: Goniometrie
 • Odvárko: Goniometrie - sbírka 
 • Janeček: Výrazy, rovnice a nerovnice - sbírka

Základní poznatky z matematikyFunkceFunkce - sbírkaGoniometrieGoniometrie - sbírka

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika
 • Polák: Matematika v úlohách I., II. - Polák

Sbírka příkladůPolák 1Polák 1 sbírkaPolák 2 sbírka

3. ročník a septima

Povinná literatura

 • Pomykalová: Planimetrie
 • Pomykalová: Stereometrie
 • Kočandrle: Analytická geometrie
 • Bušek: Analytická geometrie - sbírka

Základní poznatky z matematiky StereometrieAnalytická geometrieAnalytická geometrie - sbírka

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika
 • Polák: Přehled středoškolské matematiky 
 • Polák: Středoškolská matematika v úlohách I., II. 

Sbírka příkladůPolák 1Polák 2 sbírkaPolák 1 sbírka

4. ročník a oktáva

Povinná literatura

 • Odvárko: Posloupnosti a řady
 • Calda: Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
 • Odvárko: Posloupnosti a řady - sbírka

Posloupnosti a řadyKombinatorika, pravděpodobnost a statistikaPosloupnosti - sbírka

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika
 • Polék: Přehled středoškolské matematiky 
 • Polák: Středoškolská matematika v úlohách I., II.

Sbírka příkladůPolák 1Polák 1 sbírkaPolák 2 sbírka

Seminář - 3. ročník a septima

Povinná literatura

 • Novák: Komplexní čísla 
 • Kočandrle: Analytická geometrie
 • Bušek: Analytická geometrie - sbírka

 Komplexní čísla Analytická geometrie Analytická geometrie - sbírka

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika
 • Polák: Přehled středoškolské matematiky
 • Polák: ředoškolská matematika v úlohách I., II.

Sbírka příkladůPolák 1Polák 2 sbírkaPolák 1 sbírka

Seminář - 4. ročník a oktáva

Povinná literatura

 • Hrubý: Diferenciální a integrální počet 

Diferenciální a integrální počet

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika
 • Polák: Přehled středoškolské matematiky
 • Polák: Středoškolská matematika v úlohách I., II.

Sbírka příkladůPolák 1Polák 1 sbírkaPolák 2 sbírka

 

Technické kreslení - 4. ročník a oktáva

Povinná literatura

 • Kletečka, Fořt: Technické kreslení 

  tk

Užitá matematika - 4. ročník a oktáva

Doporučená literatura

 • učebnice matematiky pro gymnázia pro 1.-3. ročník, kvintu až oktávu