Aktivity a úspěchy CH GYM + SOŠ

Exkurze RESPONO

Studenti tercií se účastní exkurze do RESPONA ve Vyškově. Dozví se zajímavé informace o třídění odpadu a na toto téma, pak v hodině chemie, dělají projekt.

Aktivity a úspěchy 2017/2018

Česky

Cesta za poznáním analytické chemie

V úterý 21. 11. 2017 se uskutečnila exkurze na katedru analytické chemie Univerzity Palackého v Olomouci. Exkurze byla určena pro studenty 3. ročníku, kteří mají zároveň seminář z chemie.

Role našich průvodců se zhostili především doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. a RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.

Nejdříve jsme byli seznámeni s možnostmi studia. Výhodou oproti Dni otevřených dveří bylo to, že se naši průvodci věnovali jen naší asi dvacetičlenné skupince, díky tomu nám také mohli odpovědět na všechny naše dotazy. Samotné nás překvapilo především, jak široké má chemie využití. Každý z nás věděl, že chemie je důležitá v potravinářství, průmyslu, forenzních vědách atd., ale jak je důležitá například v archeologii, nás vůbec nenapadlo.Já osobně jsem ocenila, že se exkurze účastnili studenti semináře, díky čemuž naši průvodci předpokládali jistou znalost v oblasti organické i anorganické chemie a nevysvětlovali tak každý složitější název.

Poté jsme byli seznámeni s bezpečnostními podmínkami v laboratoři, pak už jsme si mohli obléct pláště, nasadit ochranné brýle a vyrazit do laboratoře. V laboratořích jsme byli rozděleni do dvojic s tím, že každá dvojice dostala úkoly, které měla během cvičení splnit. Nejzajímavější byly asi skupinové reakce iontů. V tomto úkolu šlo v podstatě o vznik barevných roztoků nebo sraženin smícháním různých iontů.

Práce v laboratoři se rozhodně s klasickými cvičeními ve škole nedala srovnat. Zatímco ve škole jsou studenti většinou pod neustálým dozorem učitelů, chemikálie jsou nachystané a v podstatě se nedostaneme do kontaktu s nebezpečnými látkami, tady jsme se museli zorientovat, zjistit, kde které látky jsou, a pracovali jsme i s koncentrovanými kyselinami. Po ukončení praktické části jsme byli ještě provedeni po laboratořích, kde jsme se seznámili s různými diagnostickými přístroji, jako je například fluorescenční nebo hmotnostní spektrometr.

Celá naše skupinka se shodla, že návštěva na katedře analytické chemie rozhodně nebyla ztrátou času. Odcházeli jsme plni nových poznatků, dojmů a někteří z nás se tam možná za pár let vrátí jako vysokoškolští studenti.Kateřina Studničná, 7.MB

Česky

Exkurze do Respona

Na otázku: Má třídění odpadu smysl? chtěla najít odpověď třída KA na exkurzi v Responu ve Vyškově.

Hned u vchodu bylo vidět několik velkých kontejnerů, do kterých se házela suť a větší objemné věci. Poté jsme se vydali do největší budovy, kde pracovníci Respona třídili plasty podle barev. Pak jsme navštívili  budovu, kde se skladovaly nebezpečné látky a také staré hasicí přístroje.Viděli jsme, jak se rozebírají staré televize nebo rádia.

Odcházeli jsme s novými vědomostmi a přesvědčením, že se pokusíme třídit odpad, jak to jen bude možné. Naše životní prostředí to potřebuje!

Ve třídě jsme si pak v hodině chemie vyplnili testy na toto téma a shodli jsme se všichni, že třídění odpadu má rozhodně smysl!

Česky

Exkurze do čistírny vod ve Lhotě

Dne 23. 5. 2018 jsme se my, žáci 2. ZL a 2. ZA, zúčastnili exkurze do čistírny vod ve Lhotě. Celým procesem nás provázel milý pán, který všechny seznámil s postupem čištění vody a s chemikáliemi, kterými se voda čistí. Nejprve jsme viděli znečištěnou vodu před úpravou. Tahle voda se odebírá přímo z přehrady v Opatovicích, je přiváděna do Lhoty a poté upravována. Po úpravě je rozváděna do domácností.

Během prohlídky úpravny vod jsme si vyzkoušeli znalosti z chemie a fyziky. Po exkurzi ve Lhotě jsme se vydali procházkou lesem do Opatovic, abychom se podívali na přehradu. Ta je momentálně v procesu úprav. Tato velmi naučná exkurze nám ukázala, že voda, kterou máme každý v domácnosti, není samozřejmostí. Prochází velmi složitým a zdlouhavým způsobem úpravy, proto bychom si měli vody vážit a neplýtvat s ní.

Nela Zehnalová, 2.ZL

Nudíš se odpoledne doma? Bádej!

Pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci si můžeš vyzkoušet být součástí výzkumného týmu v rámci projektu Badatel hned v několika různých oborech. Jedná se o matematiku, chemii, biologii, fyziku a informatiku.Já jsem se v letošním školním roce podílela na chemickém výzkumu. Mými konzultanty byli Mgr. Monika Cechová a doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. Náš výzkumný tým měl za úkol zjistit, jaké látky ovlivňují dormanci semen. Dormance je vlastnost semene, která rozhoduje o tom, kdy dané semeno začne klíčit. Tato problematika nebyla doposud podrobněji zkoumána.

Při práci v laboratoři jsem spolupracovala hlavně s Monikou. Vždy byla velmi ochotná a milá a se vším mi pomohla. Umožnila mi efektivně zkombinovat školu s výzkumem.

V laboratoři jsem vždy dostala podrobné instrukce, jak při práci postupovat, a pokud jsem si nebyla v něčem jistá, moje konzultantka byla vždy ochotná mi danou věc předvést. Pracovala jsem s přístroji, ke kterým běžný student nemá přístup, pochopila jejich princip a postupně se je snažím i ovládat.

Na výzkumu dormance semen se podílím od prosince roku 2017 a v rámci projektu Badatel jsem se zúčastnila i konference mladých vědců, kde jsem prezentovala výsledky našeho projektu v anglickém jazyce. Takže i v angličtině si zde přijdeš na své. Byla jsem velmi šťastná, že můj příspěvek byl ohodnocen a kromě drobných materiálních dárků jsem dostala možnost jet na letní školu do zahraničí.

Účast na tomto projektu je jednou z mých doposud největších životních zkušeností. Je to skvělá příležitost, jak si vyzkoušet běžně nedostupné výzkumné metody a přístroje. Jsem obklopená lidmi, kteří se opravdu snaží, abych si výzkum užívala, a pomáhají mi se vším, co potřebuji. V projektu chci pokračovat i v příštím školním roce. Dosavadní výzkum nám již vytyčil skupiny látek, kterým se budeme v budoucnu podrobněji věnovat.

Podrobnější informace o projektu Badatel se dají dohledat na webových stránkách. Komunikace s jednotlivými konzultanty je velmi rychlá a brzy víte, kdy a kam se dostavit za účelem bádání. Téma, které si v rámci Badatele zvolíte, může být i tématem vaší práce SOČ.

Tedy neváhej a koukni na http://www.badatel.upol.cz/.

Veronika Babyrádová, MA

Štítky: 
Česky

Aktivity a úspěchy 2016/2017

Česky

V chemické olympiádě na stupních vítězů

Dne 3. 3. 2017 se uskutečnilo na Základní škole Nádražní 5 ve Vyškově okresní kolo chemické olympiády kategorie D. Soutěž probíhala ve dvou částech. První byla praktická část, v níž žáci prokazovali svou zručnost v laboratoři, a po ní následoval test k ověření jejich teoretických znalostí.

Jelikož se v tento den na jednom místě sešlo mnoho talentovaných mladých chemiků, konkurence byla velká.

Velmi dobře si vedla naše studentka ze třídy KA Pavlína Ďurišová, která ohromila svými znalostmi. Nakonec se radovala z krásného druhého místa.

Blahopřejeme.

 

Mgr. Zuzana Ševčíková

Česky

Aktivity a úspěchy 2015/2016

Česky

Exkurze Respono

Má třídění odpadu smysl?

Na tuto otázku chtěla najít odpověď třída TA a KA na exkurzi v Responu. Při příchodu jsme byli seznámení s provozem Respona a pomalu jsme se vydali na prohlídku.

Hned u vchodu jsme viděli několik velkých kontejnerů, do kterých se házela suť a větší objemné věci. Poté jsme se vydali do největší budovy, kde pracovníci Respona třídili plasty podle barev. Pak jsme šli do budovy, kde se skladovaly nebezpečné látky a také staré hasicí přístroje.Viděli jsme, jak se rozebírají staré televize nebo rádia.

Prohlídka trvala něco kolem hodiny. Odcházeli jsme s novými vědomostmi a přesvědčením, že se pokusíme třídit odpad, jak to jen bude možné. Naše životní prostředí to potřebuje!

 

 

Česky

Chemická olympiáda

Letošní školní rok, stejně jako každý jiný, probíhalo na našem gymnáziu školní kolo chemické olympiády. Nebylo to ale jen tak. Nejprve jsme měli za úkol vypracovat domácí kolo, které se skládalo z 5 úloh, a obětovat svůj čas i jiným věcem z oblasti chemie. Také jsme se věnovali praktické části. Za naši třídu KA se zúčastnili celkem tři studenti – Jakub Šišma, Lea Koláčková a Lucie Popelová.

Dne 19. 2. 2016 se konalo školní kolo, ve kterém jsme se umístili v následujícím pořadí: 1. místo - Lucie Popelová, 2. místo - Lea Koláčková a 3. místo - Jakub Šišma. V okresním kole chemické olympiády se umístil Jakub Šišma na 4. místě.

Děkujeme paní učitelce Ševčíkové, která nám pomáhala s přípravou.

Lucie Popelová, KA

 

Česky

CH - Archiv

Česky

Chemie není nuda ...

Že je chemie zajímavou a nevšední přírodovědnou disciplínou, jsme samozřejmě věděli. Vždyť sami jsme ji studovali, máme ji rádi, a proto ji i rádi učíme. Ale další povzbuzení přišlo v kurzu chemie v rámci projektu Otevřená věda.

Chemie má svoje nezastupitelné místo v lidském počínání a pokroku. Na počátku to byly elixíry mládí, barevné ohně, střelný prach; dnes se kurz stočil k syntetickým nanotechnologiím, které řeší molekulární design nanočástic a jejich funkční aplikace, obor stojící na rozhraní syntetické chemie, fyzikální chemie a biotechnologie. Další aktuální problematikou jsou aerosolové částice a jejich klíčový význam v koloběhu vody v přírodě a v ovlivňování globálního klimatu. A úžasnou, dnes vysoce moderní chemickou disciplínou je chemie polymerů. Polymerní nanokompozity a tzv. chytrá polymerní elektronika, například v podobě displejů mobilních telefonů, překvapuje už dnes. Ale mnohem větší věci ještě vykoná!

Tedy pokud chcete být u toho, tak hurá a s úsměvem se vrhněte do studia chemie.

 

Příjemné zážitky s chemií vám všem přejí

Jitka Hrežová a Jaroslav Orság

Česky

Exkurze „Vodní hospodářství“

9. 6. 2015 jsme tradičně (jako každý rok) s žáky druhých ročníků 2. ZL a 2.ZA zdravotnické školy podnikli exkurzi týkající se úpravy vody z Opatovické přehrady a čištění vody z domácností a podniků v čistírně vody v Marchanicích. Žáci měli možnost vidět celý proces úpravy.

Exkurzi jsme tentokrát zahájili v Marchanicích u Vyškova, kde se znečištěná voda z domácností a podniků čistí a vrací se zpět do přírody.

Autobus nás převezl do Lhoty k čističce vody. Tam probíhá úprava povrchové vody, která je pravidelně z přehrady odčerpávána z hloubky asi 15 m. Povrchová voda je mechanicky i chemicky upravena na pitnou vodu. Ta je ze zásobních nádrží samospádem vypouštěna potrubím do domácností ve Vyškově, Slavkově a Bučovicích. 

Pěšky jsme se společně vydali k Opatovické přehradě, kde mají žáci možnost vidět, na jakém principu funguje přehradní nádrž, poslechnout si historii tohoto vodního díla a podívat se do chodeb pod přehradní nádrží.

Exkurzi jsme uzavřeli procházkou přes Opatovice ke ZŠ v Dědicích.

 

Lenka Molčanová a Jaroslav Spáčil

Chemická olympiáda

Do okresního kola chemické olympiády kategorie D, které se konalo 9. března, se po náročné přípravě ve školním kole dostali dva studenti třídy KA. Z 1. místa postoupil Luong Ngoc Long a z 2. místa Lucie Vlčková. V okresním kole se Luong Ngoc Long umístil na skvělém 1. místě a Lucie Vlčková byla devátá.

Oběma patří dík za výbornou reprezentaci školy a Luongovi mnoho zdaru v krajském kole.

 

Česky